Hisham Tawfiq

Hisham Tawfiq

Tiểu sử

Hisham Tawfiq is an American actor, best known for playing Dembe Zuma, part of the security detail and very close friend to Raymond "Red" Reddington in NBC's The Blacklist.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1970-05-17

Nơi Sinh: New York, New York, U.S.A.

Còn được Biết đến Như: